• Vođenje poslovnih knjiga
  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjige URA i IRA
  • Obračun PDV-a
  • Evidencija tražbina i obveza
  • Evidencija dugotrajne imovine
  • Obračun amortizacije
  • Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća
 • Izrada obveznih izvještaja
  • Prijava poreza na dohodak
  • Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost

STRUČNE OBAVIJESTI

Scroll to top